Bilansowanie handlowe energii
bilansowanie handlowe energii

Bilansowanie handlowe energii – czyli alternatywny model rozliczeń

Nie chcemy wchodzić w toczącą się obecnie w Polsce dyskusję o tym, kto jest odpowiedzialny za wzrost cen energii elektrycznej. Chcemy jednak przybliżyć Państwu alternatywny model rozliczeń, czyli tzw. bilansowanie handlowe energii. Jest to zagadnienie istotne z punktu widzenia przeprowadzenia sprawnej transformacji energetycznej samorządów.

Aby łatwiej zrozumieć te mechanizmy, załóżmy, iż roczne zapotrzebowanie gminy na energię elektryczną wynosi 1000 MWh, czyli 1 GWh. Za cel postawmy sobie samowystarczalność energetyczną gminy. Można ją osiągnąć na przykład dzięki budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW przyłączonej do sieci średniego napięcia lub budowie zespołu 5 rozproszonych instalacji o mocy 200 kW przyłączonych do sieci niskiego napięcia.

W standardowym modelu sprzedażowym energii elektrycznej każdy punkt poboru energii (dalej: PPE) gminy traktuje się indywidualnie. Obowiązuje też dla niego odrębna umowa sprzedaży. Posiadając własne moce wytwórcze, istnieje jednak możliwość zastosowania innego modelu rozliczeń. Wyprodukowana przez gminę energia może być albo sprzedana do innych gminnych PPE, albo zbilansowana w przypadku korzystania z usług zewnętrznego podmiotu, odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB). Zatem, jeżeli wystąpi nadprodukcja energii w jednym punkcie, może ona zostać zaliczona na poczet zużycia w innym punkcie należącym do gminy. Jedyny warunek to przypisanie punktów poboru i wprowadzenia energii elektrycznej do tego samego podmiotu.

Na czym polega bilansowanie?

Istotą rozliczenia jest w tym przypadku organizacja modelu formalnoprawnego na wzór tzw. wirtualnej elektrowni. Jest to układ wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej OZE, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych. Elektrownia wirtualna stanowi z punktu widzenia systemu energetycznego zamkniętą, sterowalną jednostkę, która zaspokaja lokalne potrzeby i współpracuje z siecią elektroenergetyczną.

Należy zaznaczyć, że w tych mechanizmach gmina nie będzie zajmowała się obrotem energią elektryczną. Oznacza to, że nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, czyli sprzedawać energii elektrycznej do odbiorców końcowych czy na rynkach hurtowych. Zadaniem gminy jest tutaj wytwarzanie i „dostarczanie” energii wyłącznie na własne potrzeby przy wykorzystaniu publicznej sieci OSD (operator systemu dystrybucyjnego), do której są przyłączone gminne PPE.

Model ten nie wymaga obowiązku uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną. Energię wprowadzoną i zużytą we wszystkich punktach PPE gminy rozliczy spółka obrotu. Powyższy model nie wymaga również realizacji obowiązku w zakresie uzyskania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Gmina nie będzie bowiem posiadać własnych sieci elektroenergetycznych. Gmina będzie wyłącznie dostarczać własną energię do własnych PPE przy wykorzystaniu publicznej sieci OSD. Odbywać się to będzie zgodnie z jedną z ważniejszych zasad rynku energii, tzw. TPA (zasada dostępu stron trzecich), osiągając tym samym samowystarczalność energetyczną.

Tego typu model rozliczeń realizuje na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, o czym komunikuje na swojej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z tym konkretnym przykładem. Najlepiej pokazuje on, jak można reagować na rosnące ceny energii elektrycznej i uniezależnić się od zewnętrznych dostawców.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat opisanego wyżej modelu rozliczeń, zapraszamy do kontaktu.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]