Cele

Celem strategicznym jest zbudowanie w perspektywie pięciu lat organizacji rozpoznawalnej, o zrealizowanych projektach biznesowych, edukacyjnych, zrzeszającej przedsiębiorstwa i inne podmioty działające w otoczeniu branży OZE zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Aktywność organizacji musi mieć przełożenie na rozwój w obszarze ekonomicznym, marketingowym i społecznym podmiotów tworzących powiązanie.

Dla zrealizowanie celu strategicznego zostały określone cele operacyjne, których zadaniowość wyznacza kierunek działania w perspektywie od dnia powołania Klastra przez okres 1 roku. Uszeregowanie celów ma charakter przypadkowy nie odzwierciedlający wagi stanowiącej o sukcesie przedsięwzięcia klastrowego.

Cele operacyjne:

1. Znalezienie takich obszarów rynku w obrębie OZE, dających podmiotom tworzącym powiązanie realizację wspólnych przedsięwzięć.
2. Współpraca z uczelniami regionalnymi na rzecz wdrożenia do praktyki gospodarczej innowacyjnych co najmniej w skali województwa produkótw takich jak:
a) wydajne i efektywne instalacje hybrydowe;
b) edukacyjne instalacje pokazowe;
c) opracowanie informatycznych systemów redukcji energii dopasowanych do potrzeb Klienta.
3. Rozwój powiązania w zakresie tworzenia struktur klastrowych i animacji współpracy podmiotów gospodarczych poprzez opracowanie narzędzi integracyjnych i komunikacyjnych dla człnków klastra oraz osób i podmiotów zainteresowanych branżą OZE.
4. Współpraca z samorządem różnego szczebla i jednostek publicznych w województwie kujawsko-pomorskim na rzecz podnoszenia wiedzy na temat gospodarki niskoemisyjnej, korzyści płynących z rozwiązań technologicznych
w zakresie OZE.
5. Wskazywanie źródeł i pomoc merytoryczną w obszarze finansowania inwestycji realizowanych przez samorządy i inne jednostki publiczne w województwie kujawsko-pomorskim.
6. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności kujawsko – pomorskiego sektora OZE a w rezultacie stymulowanie wzrostu gospodarczego w regionie poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu podmiotów działających w branży OZE.
7. Edukacja rynku poprzez szerzeniem idei PROSUMENCKIEJ wśród klientów indywidualnych, biznesowych i samorządowych.
8. Edukacja młodzieży zarówno pod kątem świadomości związanej z możliwościami OZE jak i stymulujących do planowania kariery zawodowej dla przyszłego personelu technicznego.
9. Wzmocnienie współpracy podmiotów lokalnych bez ograniczania zdrowej wynikającej z praw wolnego rynku konkurencji.
10. Pozyskanie źródeł finansowania / weryfikacji źródeł istniejących pozwalających tworzyć, rozwijać autorskie rozwiązania uczestników Klastra.
11. Zbudowanie zaplecza projektowo-administracyjnego dla członków powiązania klastrowego.
12. Publikowanie wytycznych projektowych i wykonawczych dla różnego rodzaju instalacji OZE.
13. Promocja Klastra i jego członków.