O Nas

Inicjatorem powstania Klastra Odnawialnych Źródeł Energii była Kujawska Inicjatywa Gospodarcza. KIG do 2014 roku realizował swoje cele statutowe poprzez aktywizację i kooperację głównie z podmiotami działającymi w branży OZE. Głównym powodem powołania Klastra był niski poziom współpracy i komunikacji wśród podmiotów branży OZE skupionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To z kolei ograniczało możliwości rozwoju przedsiębiorstw branży OZE. KIG zainicjowała powołanie Klastra, który dałby szansę szanse m.in. na:

rozwój poszczególnych zrzeszonych firm branży OZE,
ich reklamę i promocję,
pozyskiwanie nowych klientów,
zarabianie bezpośrednio na komercyjnych usługach Klastra,
wprowadzenie na rynek nowych usług i produktów,
wypracowanie mechanizmów współpracy wewnątrz klastra,
zwiększenie stopnia specjalizacji poszczególnych członków,
pozyskanie nowej wiedzy i doświadczenia.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Henry Ford

Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii to instytucja otoczenia biznesu, zrzeszając przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się usługami, produkcją i dystrybucją w obszarze mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Termin Prosument wprowadzony został przez futurologa Alvina Tofflera w latach 80. i oznacza świadomego konsumenta, w odniesieniu do energetyki: producenta i konsumenta jednocześnie – produkuje i konsumuje na własne potrzeby.

W Polsce termin Prosument jest znany za sprawą programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącego dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.