RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Prosument Klaster Odnawialne Źródła Energii, z siedzibą w: ul. Zdrojowa 15, Wieniec-Zalesie; 87-880 Brześć Kujawski
 1. Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]
 1. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo-finansowe, w tym podatkowe;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni; wykonanie umowy zawartej z naszym Stowarzyszeniem na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje, np. dodatkowe dane kontaktowe lub akceptacja plików cookies).
 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Prosument Klaster OZE jest przede wszystkim realizacja umów, a także wykonywanie działalności statutowej, wykonywanie obowiązków prawnych. Ale również dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy, świadczenia usług oraz wykonywania obowiązków, które na nas ciążą. Podanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, ale może pomóc w usprawnieniu kontaktu.
 1. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 1. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem. W przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania.
 1. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Państwa dane mogliśmy pozyskać:
 • bezpośrednio od Państwa (podane przez formularz kontaktowy na naszej stronie www lub innych portalach, w tym społecznościowych, wysłanego maila, przekazane w rozmowie telefonicznej, przekazane osobiście lub w korespondencji tradycyjnej)
 • od podmiotu, który zawarł ze Stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od podmiotu trzeciego współpracującego ze Stowarzyszeniem, który jest Państwa pracodawcą lub podmiotem współpracującym z Państwem na podstawie umowy zlecenia/o dzieło i udostępnił nam Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przepisu prawa lub innej podstawie w celu realizacji umowy z nim zawartej (osoba kontaktowa do realizacji umowy)
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy, w tym informatyczne, kurierskie itp., a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

Dane mogą być także przekazywane w celu realizacji umów firmom powiązanym z Stowarzyszenie Prosument Klaster OZE: Eprosument S. A., Eprosument Pompy Ciepła Sp. z o.o., Eprosument Mazowsze Sp. z o.o, Epro Instal Sp. z o.o. , Smart Eko Sp. z o.o., Solar Invest Sp. z o.o., Renewable Technologies Sp. z o.o. Jeśli miejsce realizacji umowy uzasadnia takie przekazanie danych dane mogą być także przekazane autoryzowanym Partnerom w ramach istniejącej Sieci Partnerskiej.

 1. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się zdarzyć, że w ramach obsługi IT nasi poddostawcy, tacy jak Dropbox, wykorzystują serwery umieszczone w krajach trzecich (USA, Szwajcaria, Wielka Brytania). W takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów zapewniają, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]