Projekt ”Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii”

6 lat temu 0

W dniach od 1.04.2015. do 30.09.2015r. realizowany jest projekt  ”Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 5 ” Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa” działania 5.1, ” Rozwoju instytucji otoczenia biznesu”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięciem projektu jest realizacja zadań określonych w Strategii przy współpracy wszystkich Członków Klastra.

Z wizytą na farmie wiatrowej w Wagańcu

6 lat temu 0

25 maja Prosument Klaster OZE oraz grupa stażystów z Ukrainy udała się na zwiedzanie Farmy Wiatrowej w Wagańcu. Zaproszenie na farmę otrzymaliśmy od firmy CE Energy Polska Sp. z o.o, w składzie pana Wojciecha Więcławka, Rafała Dąbrowskiego i pani Joanna Pawlukiewicz. Farma wiatrowa zlokalizowana jest ok. 25 kilometrów na południowy wschód od Torunia, w sąsiedztwie wsi Nieszawa, Sierzchowo oraz Zbrachlin w powiecie aleksandrowskim. Powitanie Na farmie przywitali nas również przedstawiciele firmy PBDI S.A, głównego wykonawcy dróg dojazdowych do farmy oraz konstrukcji fundamentowych, które utrzymują cały wiatrak oraz ekspert z firmy Senvion, światowego lidera w produkcji turbin wiatrowych i podzespołów niezbędnych w konstrukcji wiatraka. Na wstępie przedstawiciel firmy PBDI S.A. zaprezentował uczestnikom spotkania prezentację ilustrującą etapy powstawania i modernizacji dróg dojazdowych do farmy oraz kolejne etapy instalacji turbiny. Opis farmy Na farmie docelowo ma się znajdować 25 turbin wiatrowych o mocy 2 MW. Zostały one zainstalowane na stalowych masztach o wysokości

Czytaj więcej

O kierunkach rozwoju sektora energetycznego w Polsce

6 lat temu 0

Projekt nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2050, nad którym pracujemy, ma na celu nakreślenie kompleksowej wizji rozwoju tego sektora gospodarki. Jej realizacja jest również gwarancją bezpieczeństwa energetycznego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas posiedzenia Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Spotkanie w którym udział wziął również sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz odbyło się 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Wicepremier przypomniał, że w Ministerstwie Gospodarki dobiegają końca  prace nad dokumentem. Przygotowano już jego część strategiczną, ocenę dotychczasowej polityki energetycznej do 2030 r. oraz prognozy przedstawiające zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2050 r. Obecnie trwa aktualizacja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. – Przygotowany przez nas projekt przedstawia podstawowe kierunki działań rządu w obszarze sektora energii. Nawiązuje także do aktualnych celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, kontekstu globalnego oraz do wyzwań krajowych, związanych z ochroną klimatu i zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska – wyjaśnił wicepremier. Dodał, że dokument obejmuje

Czytaj więcej