Projekt ”Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii”

6 lat temu 0

W dniach od 1.04.2015. do 30.09.2015r. realizowany jest projekt  ”Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 5 ” Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa” działania 5.1, ” Rozwoju instytucji otoczenia biznesu”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięciem projektu jest realizacja zadań określonych w Strategii przy współpracy wszystkich Członków Klastra.

Z wizytą na farmie wiatrowej w Wagańcu

6 lat temu 0

25 maja Prosument Klaster OZE oraz grupa stażystów z Ukrainy udała się na zwiedzanie Farmy Wiatrowej w Wagańcu. Zaproszenie na farmę otrzymaliśmy od firmy CE Energy Polska Sp. z o.o, w składzie pana Wojciecha Więcławka, Rafała Dąbrowskiego i pani Joanna Pawlukiewicz. Farma wiatrowa zlokalizowana jest ok. 25 kilometrów na południowy wschód od Torunia, w sąsiedztwie wsi Nieszawa, Sierzchowo oraz Zbrachlin w powiecie aleksandrowskim. Powitanie Na farmie przywitali nas również przedstawiciele firmy PBDI S.A, głównego wykonawcy dróg dojazdowych do farmy oraz konstrukcji fundamentowych, które utrzymują cały wiatrak oraz ekspert z firmy Senvion, światowego lidera w produkcji turbin wiatrowych i podzespołów niezbędnych w konstrukcji wiatraka. Na wstępie przedstawiciel firmy PBDI S.A. zaprezentował uczestnikom spotkania prezentację ilustrującą etapy powstawania i modernizacji dróg dojazdowych do farmy oraz kolejne etapy instalacji turbiny. Opis farmy Na farmie docelowo ma się znajdować 25 turbin wiatrowych o mocy 2 MW. Zostały one zainstalowane na stalowych masztach o wysokości

Czytaj więcej

Ustawa o OZE wchodzi w życie 4 maja 2015 roku

6 lat temu 0

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 3 kwietnia 2015 roku i wejdzie w życie po 30 dniach od tego terminu – 4 maja 2015 roku. Nowe regulacje to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i większy udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Skorzystają przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wytwarzające zieloną energię na własne potrzeby, które dodatkowo mogą czerpać zysk z odsprzedaży jej nadwyżek.   Ustawa o OZE1 z dnia 20 lutego 2015 r., wejdzie w życie z początkiem maja 2015 r. Nowe przepisy to efekt trwających ponad 4 lata dyskusji i prac legislacyjnych, mających na celu wsparcie rozwoju rynku pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, takich jak: słońce, wiatr, woda czy biomasa. Wprowadzone regulacje mają umożliwić Polsce spełnienie unijnych wymagań, według których państwa członkowskie muszą zapewnić już w 2020 roku min. 15% udziału zielonej energii w konsumpcji finalnej.   Wsparcie dla małych instalacji   Zdaniem ekspertów,

Czytaj więcej

„Prosument” w BOŚ przesunięty na 24 kwietnia br.

6 lat temu 0

Według wcześniejszych zapowiedzi Prezesa BOŚ, Mariusza Klimczaka nabór wniosków miał ruszyć zaraz po świętach 7 kwietnia br. Przesunięcie terminu jest odpowiedzią Banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE, uczestniczących 26 marca 2015 r. w „Dyskusji otwartej nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument”, zorganizowanej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem opublikuje na swojej stronie www.bosbank.pl zasady dotyczące przyjmowania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami. Szczegóły na www.bosbank.pl