Projekt ”Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii”

6 lat temu 0

W dniach od 1.04.2015. do 30.09.2015r. realizowany jest projekt  ”Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 5 ” Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa” działania 5.1, ” Rozwoju instytucji otoczenia biznesu”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięciem projektu jest realizacja zadań określonych w Strategii przy współpracy wszystkich Członków Klastra.

Polska polityka energetycznego do roku 2050” dopiero pod koniec roku.

6 lat temu 0

Trwają prace nad dokumentem dotyczącym polskiej polityki energetycznej do 2050r. Przygotowano już jego część strategiczną, ocenę dotychczasowej polityki energetycznej do 2030 r. oraz prognozy przedstawiające zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2050 r. Przygotowany projekt przedstawia podstawowe kierunki działań rządu w obszarze sektora energii i nawiązuje  do aktualnych celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, kontekstu globalnego oraz do wyzwań krajowych, związanych z ochroną klimatu i zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska. Dokument obejmuje także zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju rynku energii i konieczności zagwarantowania konkurencyjności rodzimego przemysłu. Ważnym elementem dokumentu jest Program działań wykonawczych na najbliższe 4 lata. Dokument ma być gotowy pod koniec roku 2015.